V obci Vrchovina u Nové Paky se obyvatelé v 19. století museli řídit „řádem hasebním“, vydaným představenstvem obce. Ke konci 19. století se zakládaly v obcích a městech dobrovolné hasičské sbory. Na popud starosty obce byl ve Vrchovině založen sbor 3. listopadu 1896. Prvním starostou sboru byl učitel Antonín Tynkl a velitelem František Materna.

V následujícím roce 1897 byla zakoupena ruční stříkačka od firmy Smékal z Prahy za 1500 korun. Zároveň bylo postaveno ohnivzdorné skladiště pro stříkačku a žebříky před domem čp. 24 nákladem 700 korun. Postupně byla nakupována výzbroj a výstroj pro činné členy sboru.

Hasiči se zúčastňovali výcviku a hašení požárů vzniklých nejen ve vlastní obci, ale i v obcích sousedních. Každým rokem byly konány valné hromady, kde se hodnotila práce a byl schválen plán činnosti pro následující rok. Sbor se každoročně zúčastňoval župních sjezdů v okolních obcích, kam členové dojížděli na povozech nebo chodili pěšky. Každoročně připravovali a organizovali hasičské bály. První hasičský bál se konal v roce 1898 v hostinci Františka Pátého.

Na návrh hasičské župy byl v roce 1908 konán v obci župní hasičský sjezd v prostorách dnešního hřiště uprostřed vesnice. Na sjezdu bylo přítomno 39 sborů z okolních obcí a krojovaných hasičů bylo 550. Na závěr sjezdu bylo provedeno námětové poplachové cvičení za účasti 37 členů.

V době 1. světové války činnost sboru ochabla, neboť většina členů narukovala ke svým plukům. Mnozí členové sboru válku zaplatili svým životem. Koncem roku 1915 byla zakoupena stříkačka od hasičů v Nové Pace za 1025 korun.

Výbor sboru schválil v roce 1920 poplatek sluhovi za nošení oběžníku za účelem pozvánky na schůzi výboru ve výši 1 Kč, všech členů 4 Kč, členům činným 3 Kč a přispívajícím 2 Kč.

Dne 16. října 1921 byla slavnostní schůze ke 25 letům sboru. Slavnostní projev měl župní starosta Rafael Engelman. Na schůzi obdrželo 13 členů zakládajících sbor čestné diplomy.

Když došlo 21. března 1928 v Levínské Olešnici k požáru 26 domů, byli hasiči z Vrchoviny u toho. Požár hasilo 42 členů se dvěma stroji a ještě 3 dny drželi na požářišti hlídky.

Počátkem roku 1930 měl sbor 100 členů, z toho bylo 67 činných a 33 přispívajících. V květnu 1930 byl požár v obci u Josefa Vágnera, kde byly kouřem udušeny 2 krávy. Stavení bylo postaveno znovu z cihel a zvenku je neomítnuto do dneška. V těchto letech obecní úřad platil pojistku za všechny činné členy.

Když v květnu 1933 hořelo u Čermáků v Levínské Olešnici, kam se stříkačkou jeli i hasiči z Vrchoviny s velkým počtem členů, člen Václav Šulc si při cestě ke skladišti vyvrtnul kotník. K požáru nejel, byl neschopen práce v zaměstnání. Úraz byl nahlášen, a proto od Hasičské pojišťovny obdržel 400 Kč.

V dubnu 1936 byla zakoupena motorová stříkačka od firmy Ebert z Prahy o síle 30 HP za 19000 Kč. V květnu 1936 hasiči z Vrchoviny pomáhali v Nové Pace při povodni odstraňovat následky místní katastrofy. Dne 15. srpna 1936 byla v obci oslava 40 let trvání sboru. Hlavní projev měl starosta obce Jan Medlík a župní starosta Ludvík Kodym. Do užívání byla předána nová motorová stříkačka a členové sboru předvedli cvičení se žerděmi. 10 starších členů, kteří byli u zakládání sboru, obdrželo diplomy. Závěrem bylo provedeno námětové cvičení – „požár po leteckém náletu“ a byl likvidován ruční i motorovou stříkačkou.

V roce 1939 po okupaci našeho okleštěného státu Německem došlo dle nových směrnic k jinému řízení požární ochrany. Několik členů sboru bylo povoláno na nucené práce do Německa a ostatním členům odpadla chuť sloužit dle německých směrnic. Došlo i k několika zatčením členů z důvodu protistátní činnosti. Po ukončení války v roce 1945 se všichni vrátili domů a došlo opět k rozvíjení hasičské činnosti dle starých tradic a zvyklostí.

Dne 7. června 1946 u příležitosti 50 let trvání požárního sboru se uskutečnil v obci na hřišti župní hasičský sjezd za velké účasti hasičů a občanů z okolí. Přítomno bylo na 700 krojovaných hasičů, neboť to byl první poválečný sjezd. Místní družstvo se v soutěži umístilo na prvním místě. To se podařilo i v dalších letech. Podařilo se také pro sbor získat mládež. V šedesátých letech se po vzoru mládeže podařilo ustavit i družstvo žen.

Členové sboru si v tomto období během dvou let přestavěli hasičskou zbrojnici, aby vyhovovala potřebám hasičské požární techniky. Následně byla vybudována v dolní části obce vodní nádrž, na které členové odpracovali přes 3 tisíce hodin zdarma.

V dobré a pravidelné činnosti uběhla další léta, až si sbor v roce 1986 připomenul 90 let od svého založení. Konala se okrsková soutěž družstev mužů a žen za organizačního vedení starosty sboru Josefa Válka. V pátek soutěžily sbory závodní a v sobotu sbory místní. Během dvou dnů se soutěže zúčastnilo 23 družstev a další členové hasičských sborů a příznivci.

Další desetiletí uběhlo v práci a činnosti sboru, kdy sbor s více než 90 členy připravil na sobotu 8. června 1996 okrskovou soutěž požárních družstev u příležitosti 100 let trvání místního sboru. Soutěže se zúčastnila 3 družstva žen a 10 družstev mužů. Občerstvení a kvalitní oběd zajišťovali pro veškeré hasičstvo a diváky místní hasiči a vše bylo ve zrušené škole.

V posledních letech se sbor zaměřil na výchovu mládeže. Byly vycvičeny dvě družstva mládeže mladší a dvě družstva mládeže starší. Tato družstva se v celookresních soutěžích umisťovala často na předních místech. Několikrát byla okresní třídenní soutěž spojená se stanováním pořádána právě ve Vrchovině na hřišti.

V roce 2006 oslavil sbor již 110. výročí SDH ve Vrchovině. Při této příležitosti byla uspořádána okrsková soutěž požárních družstev mužů a žen na hřišti ve středu obce. Akce byla velmi pečlivě připravena, ale její poklidný průběh narušila prudká bouřka, která sboru způsobila škody na vybavení.

K nejvýznamnějším událostem z posledních let patří kompletní přestavba hřiště na multifunkční sportoviště a dále úspěšná realizace nové střechy na Hasičském domě.

Copyright © 2010 - www.sdhvrchovina.cz - autor: Pavel Hörst